پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فقیه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فقها، فقهاء، فقیهان، مجتهد ( فقه )

اعم

عالم ( فقه )

اخص

مجتهد غیر عادل، مرجع تقلید ( فقه )، ولی فقیه
به لحاظ اعلمیت:
مجتهد اعلم، مجتهد غیر اعلم
به لحاظ حیاة مجتهد:
مجتهد زنده، مجتهد میت ( فقه )
به لحاظ محدوده اجتهاد:
مجتهد متجزی ( فقه )، مجتهد مطلق ( فقه )

وابسته

اجازه مجتهد، امامت فقیه، پرداخت مالیات به فقیه، تخطئه ( فقه )، تعلم فقه، تقلید از مجتهد ( فقه )، حجیت علم فقیه، خمس به فقیه، زکات به فقیه، سلیقه مجتهد، شخصیت حقوقی فقیه، شکایت به فقیه، علم ولی فقیه، فقاهت، فقاهت کاتب قضاوت، فقه ( حوزه اصلی )، قضاوت فقیه ( فقه )، مرگ مرجع تقلید، مناصب فقیه ( فقه )، وصیت بر فقها، ولایت فقیه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فقیه ( فقه ) به زیرصفحه فقیه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • عوائد الایام : صفحه 194