پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

فایده اصول فقه : فواید مترتب بر علم اصول فقه

فایده اصول فقه، همان انگیزه تحصیل این علم می‌باشد، که عبارت است از توانایی بخشیدن به مکلف برای استنباط احکام شرعی از منابع اصلی آنها.

نکته اول:

به دقت عقلی، غرض و غایت با یک دیگر تفاوت دارند؛ ' غرض ' فایده‌ای است که بر فعل فاعل مرید مترتب می‌شود، اما ' غایت ' معمولاً در غیر آن به کار می‌رود.

نکته دوم:

میان منفعت و فایده نیز فرق گذاشته‌اند؛ ' فایده '، همان غرض و غایت فعل و علت حرکت فاعل به سوی انجام فعل می‌باشد، اما ' منفعت ' چیزی است که از اول پیش بینی نشده و به آن توجه نبوده است؛ برای مثال، کسی که به قصد حج مسافرت می‌نماید، غرض و فایده مسافرت او انجام اعمال حج است، اما ممکن است در مسیر از مناظر زیبای طبیعی نیز نصیبی ببرد که از اول، این امر مورد نظر او نبوده است.

بنابراین، آن چه پیش از عمل در نظر گرفته می‌شود و علت تحقق آن عمل است، غرض، فایده و غایت نام دارد؛ اما بهره‌ای که طی عمل به دست می‌آید، بی آن که قبلاً به ذهن آمده یا در ایجاد آن عمل مؤثر باشد، منفعت نامیده می‌شود.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 17
 2. تقریرات اصول جلد 1 : صفحه 22
 3. مبادی فقه و اصول : صفحه 61
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فایده اصول فقه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اهمیت اصول فقه، غایت اصول فقه، غرض اصول فقه، فایده علم اصول، مقصد اصول فقه، منفعت اصول فقه، هدف اصول فقه

اخص

فایده تدوین اصول فقه، فایده تعلم اصول فقه، فایده دینی اصول فقه، فایده علمی اصول فقه، فایده عملی اصول فقه

وابسته

اصول فقه ( حوزه اصلی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فایده اصول فقه به زیرصفحه فایده اصول فقه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 264
 • اصول الاستنباط : صفحه 50
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 17
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 9
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 7
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 13، 15، 21، 51، 56
 • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 21
 • تقریرات اصول جلد 1 : صفحه 22
 • تقریرات اصول : صفحه 22
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 160
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 8
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 15
 • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 20
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 58، 61
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 27
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 8، 16
 • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 53
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 19