پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فایده عملی اصول فقه : کاربرد‌های عملی اصول فقه

فایده عملی اصول فقه، مقابل فایده علمی آن بوده و عبارت است از تأثیری که دانستن علم اصول فقه و به کارگیری آن، در صحنه زندگی فرد و اجتماع می‌گذارد؛ برای مثال، کسی که قواعد اصولی را می‌داند و آنها را در عمل به کار می‌بندد (مجتهد اصولی) ، با کسی که اخباری است و به اصول اعتقاد ندارد، در مبانی فقهی، چگونگی رجوع به منابع اصلی احکام و چگونگی استنباط حکم از آنها، فرق دارد؛ به طور مثال، اصولی ظواهر قرآن را در حق غیر معصوم حجت می‌داند اما اخباری، ظواهر قرآن را فقط برای معصوم (ع) حجت می‌داند و این باعث اختلاف در فتوا می‌گردد که در صحنه زندگی، ثمره آن نیز دیده می‌شود. حتی در مواردی که مبانی دو اصولی نیز با هم تفاوت پیدا می‌کند، این امر سبب اختلاف فتوای آنها می‌گردد.

منابع

  1. بدایع الافکار : صفحه 33
  2. مبادی فقه و اصول : صفحه 61
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

فایده اصول فقه

منابع

  • بدایع الافکار : صفحه 33
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 61