پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «غناء ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آواز حرام، استغناء ( غَنا )، تغنّی، سماع (غنا)

اعم

صوت انسانی، گناه ( فقه )

اخص

غَنای مشکوک
به لحاظ فاعل:
غَنای زن، غَنای کودکان
به لحاظ محل:
غَنا در ایام شادی، غَنا در مراثی معصوم ( ع )، غَنا در نوحه
به لحاظ مقارنت با حرام:
غَنای غیر مقارن با حرام، غَنای مقارن با حرام
به لحاظ نثر و نظم:
غَنا در شعر، غَنا در نثر
به لحاظ نوع:
حُداء، غَنای حزن آور، غَنای عرفی، غَنای غیر لهوی، غَنای لغوی، غَنای لهوی
به لحاظ ورود در کلام حق:
غَنا در غیر کلام حق، غَنا در کلام حق

وابسته

آیات غنا، اجرت غنا، اذان غنائی، استماع غنا، بیت الغنا، ترجیع ( چرخش آواز در گلو )، تطریب صوت، تعلم غنا، تعلیم غنا، تغرید، حرمت غنا، خفّت ( غنا )، رقص، روایات غنا، زن آواز خوان، سرود ( فقه )، شنونده غنا، شِعْر، فاعل غَنا، کسب به غنا، کف زدن، کلام زور، گناه غنا، لهو حدیث، مجلس غنا، مرثیه ( فقه )، مرد آواز خوان، مطرب، موسیقی، موسیقی سنتی، هلهله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غناء ( فقه ) به زیرصفحه غناء ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=165index.php?catid=50

 • التمهید فی علوم القرآن جلد 5 : صفحه 504
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 101
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 162
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 31 : صفحه 294
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 23
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 44، 45
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 51
 • غنا, موسیقی جلد 1 : صفحه 37، 40، 78، (117-118)، 149، (201-204)، 685
 • غنا, موسیقی جلد 2 : صفحه (1517-1519)
 • غنا, موسیقی جلد 3 : صفحه 1759
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 285[۱]
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 124
 • مصطلحات الفقه : صفحه 393
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 87
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 109