پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آواز حرام"واژه زیر را بکار ببرید:

غناء ( فقه )