پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

غسل محارب : غسل دادن محارب بعد از اجرای حکم قتل

غسل محاربی که بوسیله شمشیر یا 'صلب' کشته شده باشد از دو جهت محل بحث است 1- از جهت اصل غسل دادن محارب 2- از جهت وجوب یا عدم وجوب تقدیم غسل او قبل از کشته شدن.

ر. ک: تجهیز محارب.

اصطلاح‌نامه

اعم

غُسل میت

وابسته

دار آویختن محارب ( فقه )، محارب ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 302
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 168
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 591
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 213
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 432
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 122
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 182
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 569
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 588
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 261
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 127