پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آگاهی --» علم.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 130

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «علم ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شناخت ( فقه )، معرفت ( فقه )

اعم

صفات ( فقه )

اخص

علم اقتصاد، علم به اجزاء عبادات، علم به فتوا، علم وسواسی، علم ولی فقیه، معرفت نفس ( فقه )
به لحاظ ارث:
علم به بارداری هنگام مرگ مورث، علم به تقارن مرگ متوارثین، علم به حیات وارث
به لحاظ ایقاع:
علم به عوض خلع، علم شاهد به مطلق، علم شاهد به مطلقه، علم قاذف به لفظ، علم قسم خورنده، علم محکوم له به بطلان حکم، علم مطلق به عدالت شاهد
به لحاظ حج گزار:
علم به ترک بعض رمی جمره، علم به ترک طواف در سعی، علم به سلامت قربانی، علم به نقصان طواف، علم نایب به احکام قربانی، علم نایب به اعمال حج
به لحاظ سیاسات:
علم به صفات قاضی، علم حاکم ( فقه )، علم ذابح
به لحاظ طهارت:
علم به اخلال در وضو، علم به بطلان یکی از دو غسل، علم به بطلان یکی از دو وضو، علم به ترک جزء تیمم، علم به ترک شرط تیمم، علم به حدث بعد وضو، علم به زمین بودن، علم به زوال مانع در وضو، علم به شستن اعضای غسل، علم به طهارت، علم به غسل میت، علم به کُر، علم به نجاست، علم غایب به اشتراط طهارت
به لحاظ عبادت کننده:
علم به انجام اذان، علم به انجام اقامه، علم به معروف و منکر ( فقه )، علم به مفطرات، علم عامل به احکام زکات
به لحاظ متعاقدان:
خبرویت قاسم، خبرویت قیمت گذار، علم اجیر به نماز، علم به اعسار حواله پذیر، علم به تعداد تیر مسابقه، علم به صفات زوجین، علم به عیب مبیع، علم به قیمت ارش، علم به معنای صیغه نکاح، علم به مقدار مال در کفالت، علم به مقدار مهریه، علم به وجود موصی له، علم شفیع به ثمن و مثمن، علم ضامن، علم عاقد نکاح به قواعد عربی، علم مضمون له به اعسار ضامن، علم مغبون به قیمت، علم وکیل به لغت محاوره
به لحاظ متعلق:
علم به حق، علم به خدا ( فقه )، علم به رجوع مالک لقطه، علم به سفاهت، علم به عدم فایده تعریف لقطه، علم به قبله، علم به مسافت شرعی
به لحاظ مجازات:
علم به حرمت آمیزش حایض، علم به حرمت زنا، علم شارب مسکر
به لحاظ مراتب:
احراز ( علم )، اطمینان ( فقه )، علم اجمالی ( فقه )، یقین ( فقه )
به لحاظ نماز گزار:
علم امام به بطلان نماز جماعت، علم امام به نجاست، علم به آیات الهی، علم به اخلال در نماز، علم به امام جماعت، علم به بطلان نماز امام، علم به شک بعد از نماز، علم به قضای نماز، علم به کفر امام بعد نماز، علم به وجوب نماز احتیاط، علم به وقت نماز
به لحاظ نوع:
ادراک ( فقه )، اِشراف ( اطلاع )، تذکر ( یادآوری )، تمییز ( فقه )، توجه ( لغوی )، جفر ( فقه )، جمعیت شناسی، علم ادبیات، علم الحیل، علم الخواص، علم تشریح، علم نجوم ( فقه )، علم هیئت ( فقه )، کیمیا

وابسته

تعلم، سهو ( فقه )، شک ( تردید )، ظن ( فقه )، عمد ( فقه )، فضیلت علم ( فقه )، قسم بر نفی علم، قضاوت به علم، نسیان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه علم ( فقه ) به زیرصفحه علم ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 290