پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خویشاوند، عاقله ( فقه )

اخص

عصبه سببی، عصبه نسبی

وابسته

اَکدَریّه، تعصیب ( ارث )، ضمان عصبه، وصیت بر عصبه

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 310
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 79
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 7 : صفحه 4، 7
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 132
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 286
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 599
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 413، (415-417)
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 548
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 485
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 7، 37، 77، 102
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 356
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه (331-332)
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 273
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 1631
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 546، 2546