پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَکدَریّه: عنوان مسأله‌ای در ارث.

مسأله اکدریّه در فقه اهل سنّت آمده و مراد از آن این است که اگر سهم وارثان فرض بر، همه ترکه میّت را در بر گیرد، عَصَبه (--' تعصیب) ارث نمی‌برد، مگر در مسأله اکدریّه. وارثان در این مسأله عبارتند از: شوهر، مادر، جدّ و خواهر پدری یا پدری و مادری.

سهم شوهر، نصف، سهم مادر یک سوم و سهم جدّ، یک ششم است که مجموع، همه ترکه را در بر می‌گیرد، لیکن خواهر بر اساس قواعد عصبه در ارث، با سه نفر یاد شده شریک می‌گردد و در نتیجه، مال هشت قسمت می‌شود. شوهر و خواهر، هر کدام، سه هشتم و مادر و جدّ، هر کدام، یک هشتم سهم می‌برند. البته این قول عمر و ابن مسعود است و نزد شافعیّه و حنابله، ترکه به بیست و هفت قسمت تقسیم می‌شود. شوهر، نُه سهم، مادر، شش سهم، جدّ، هشت سهم و خواهر، چهار سهم می‌برند. خواهر نزد حنفیّه سهمی نمی‌برد. در فقه شیعه، در فرض یاد شده، شوهر، نصف، سهم می‌برد و نصف دیگر از باب فرض و ردّ، به مادر می‌رسد. 1

در علّت نامگذاری این مسأله به اکدریّه وجوهی ذکر شده است؛ از جمله

________________________________________

630

آن که ' اَکدر ' نام زنی بوده که چنین وارثانی داشته است.

1 - الموسوعة الفقهیة 6 97 و مبسوط در ترمینولوژی حقوق 1 567 و الخلاف 4 95 - 97.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 629

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارث

وابسته

تعصیب ( ارث )، عصبه ( فقه )، فقه اهل سنت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اَکدَریّه به زیرصفحه اَکدَریّه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 97
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 629