عملکردها

عرف مطّرد

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف مطّرد : عرف مورد پذیرش همه افراد جامعه

عرف مطرد یا عرف شایع، به روش شایع و مستمر همه افراد ناحیه یا کشور خاصی گفته می‌شود؛ به بیان دیگر، اگر گفتار یا کرداری به گونه‌ای شایع شود که همه پذیرای آن گردند و خلاف آن عمل نکنند، آن را ' عرف مطّرد ' می‌گویند.

منابع

  1. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 57
  2. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 155
  3. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 393
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عرف مطّرد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عرف شایع

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

عرف غالب

منابع

  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 393
  • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 57، 155