عملکردها

عرف قولی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف قولی : شیوع استعمال لفظ نزد مردم در معنایی غیر از معنای لغوی

عرف قولی، مقابل عرف عملی، و به معنای مرسوم بودن استعمال لفظ در معنایی غیر از معنای لغوی آن در نزد افراد یک جامعه است.

از خواص عرف قولی این است که مردم از شنیدن آن لفظ، معنای عرفی به ذهنشان تبادر می‌نماید، مثل آن که نزد عرف اهل عراق کلمه ' ولد ' به فرزند پسر اطلاق می‌شود نه دختر، در حالی که در لغت برای هر دو معنا وضع شده است و یا مثل اطلاق لفظ ' گوشت ' بر گوشت گوسفند و عدم اطلاق آن بر گوشت ماهی نزد عرف، و یا اطلاق لفظ ' دابّه ' بر اسب، در حالی که در لغت شامل الاغ، قاطر و غیره می‌شود.

منابع

 1. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 828
 2. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 97
 3. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 248
 4. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 244
 5. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 257
 6. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 421
 7. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 56
 8. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 52
 9. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 10. مبادی فقه و اصول : صفحه 220
 11. المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1021
 12. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عرف قولی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عرف استعمالی، عرف لفظی

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

عرف عملی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عرف قولی به زیرصفحه عرف قولی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 828
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 421
 • المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1021
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 97
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 244، 248
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 220
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 257
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 396
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 52، 56