عملکردها

عرف عملی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عرف عملی : شیوه مستمر کرداری میان مردم یا گروه خاص

عرف عملی، به معنای روش و شیوه عملی مستمر است که در میان تمام یا بیشتر افراد جامعه یا گروه خاصی مرسوم می‌باشد، مثل شیوع بیع معاطاتی (بیع بدون صیغه) و یا رفتن به حمام عمومی بدون تعیین مدت خاص.

منابع

 1. اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 828
 2. مقدمه عمومی علم حقوق : صفحه 52
 3. المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1021
 4. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 5. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 257
 6. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 252
 7. الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 97
 8. علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 89
 9. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 396
 10. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 56
 11. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 53
 12. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 248
 13. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 244
 14. مبادی فقه و اصول : صفحه (220-221)
 15. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 421
 16. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

عرف ( اصول فقه )

وابسته

عرف قولی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عرف عملی به زیرصفحه عرف عملی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 828
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 84
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 421
 • المهذب فی علم اصول الفقه المقارن جلد 3 : صفحه 1021
 • الوجیزفی اصول الفقه : صفحه 97
 • علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی : صفحه 89
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 244، 248
 • مبادی فقه و اصول : صفحه (220-221)
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 252، 257
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 373
 • مقدمه عمومی علم حقوق : صفحه 52
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 396
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 53، 56