عملکردها

عام و خاص ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

عام و خاص ( اصول فقه ) : اصطلاح جامع مباحث مشترک و اختصاصی هر یک از عام و خاص

عام، در لغت به معنای شامل شدن و فراگیری، و خاص، به معنای ویژه بودن و عدم فراگیری است.

نکته:

درباره علت به وجود آمدن اصطلاح عام و خاص چنین گفته شده است:

1. سیره عالمان اصولی این است که مباحث عام و مباحث خاص را زیر نام ' عام و خاص ' می‌آورند؛

2. وجود بحث‌های مشترک نیز علتی دیگر برای اخذ اصطلاح ' عام و خاص ' به شمار می‌آید؛

3. با اخذ این اصطلاح، می‌توان به بسیاری از اصطلاح‌ها، نظم منطقی بخشید؛ برای مثال، اصطلاح عام، خاص، عام و خاص مطلق، و عام و خاص من وجه را می‌توان به عنوان زیر مجموعه آن قرار داد و نظم منطقی میان مباحث آنها برقرار نمود.

نیز ر.ک:عام ( اصول فقه )، خاص ( اصول فقه ).

منابع

 1. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 123
 2. معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 101
 3. تحریرالمعالم : صفحه 97
 4. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 440
 5. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 117
 6. قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 192
 7. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 195
 8. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 82
 9. تمهید القواعد : صفحه 147
 10. کفایة الاصول : صفحه 252
 11. سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه 103
 12. سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه (88-89)
 13. سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه 103
 14. الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 185
 15. انوار الاصول جلد 2 : صفحه (172-176)
 16. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عام و خاص ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خاص و عام

اعم

مباحث الفاظ

اخص

به لحاظ اجزاء:
خاص ( اصول فقه )، عام ( اصول فقه )
به لحاظ رابطه مفهومی:
عام و خاص مطلق ( اصول فقه )، عام و خاص من وجه ( اصول فقه )

وابسته

تخصیص ( اصول فقه )، ترک استفصال، تعارض عام و خاص، خطاب شفاهی، عموم و خصوص، مخصِّص ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عام و خاص ( اصول فقه ) به زیرصفحه عام و خاص ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 440، 466، 510
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 236
 • اصول الاستنباط : صفحه 131، 135، 169
 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 124
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 31، 33، 40
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 195
 • اصول الفقه : صفحه 145
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 413، 534
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 197
 • الفوائد الحائریة : صفحه 197
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 201
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 100
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 141
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 9، 10
 • الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 185
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 108، 109
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 83، 85، (172-176)
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 219
 • تحریرالمعالم : صفحه 97
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 499، 511
 • تقریرات اصول جلد 1 : صفحه 77
 • تقریرات اصول : صفحه 84، 85
 • تمهید القواعد : صفحه 147
 • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 123، 459
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 482
 • سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه (88-89)، 103
 • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 299
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 165، 193
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 263
 • فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 511
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 719
 • قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 192، 314
 • کفایة الاصول : صفحه 252
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 117
 • مبادی فقه و اصول : صفحه 218
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 81، 82
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 151
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 101، 102
 • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 227
 • منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 293، 313
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 240
 • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 544