پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ظهور وضعی و ماده امر ، منابع:

انوار الاصول جلد 1 صفحه 217