پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حجیت قول لغوی و ظهور لفظی ، منابع:

اصول الفقه جلد 2 صفحه 131

دیدگاه مظفر ، محمد رضا ، 1904 - 1964م. درباره ظهور لفظی ، منابع:

اصول الفقه جلد 2 صفحه 135

ظهور لفظی ، منابع:

المعالم الجدیدة للاصول صفحه 127
اصول الفقه جلد 2 صفحه 131
اصول الفقه جلد 2 صفحه 133

ظهور لفظی و مقدمات حکمت ، منابع:

الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى جلد 1 صفحه 412

ظهور لفظی و قاعده احترازیت قیود ، منابع:

الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى جلد 1 صفحه 412