پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ظهور تعلیقی ، منابع:

نهایة الافکار جلد 4 جزء 2 صفحه 147