پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن موضوعی جزء موضوع : ظنّ مأخوذ به عنوان جزء موضوع یک حکم شرعی

ظن موضوعی جزء موضوع، مقابل ظن موضوعی تمام موضوع، و به معنای ظنی است که در دلیل شرعی، جزء موضوع حکم قرار گیرد؛ به این معنا که موضوع حکم، مرکب دارای اجزا است که یک جزء آن ' ظن ' می‌باشد؛ برای مثال، شارع می‌فرماید: ' اذا کانت صلوة الجمعة واجبة و ظننت بها یجب علیک التصدق… ' در این صورت، موضوع، دارای دو جزء است: یک جزء آن وجوب واقعی نماز جمعه و جزء دیگر آن ظن مکلف‌به وجوب آن می‌باشد، و در صورت فقدان هر یک از دو جزء، تصدق واجب نمی‌گردد، زیرا موضوع آن محقق نمی‌شود.

منابع

  1. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 109
  2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 70
  3. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن موضوعی

وابسته

ظن موضوعی تمام موضوع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن موضوعی جزء موضوع به زیرصفحه ظن موضوعی جزء موضوع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 70
  • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 109
  • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 27