پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظن موضوعی تمام موضوع : ظنّ مأخوذ به عنوان تمام موضوع یک حکم شرعی

ظن موضوعی تمام موضوع، مقابل ظن موضوعی جزء موضوع، و به معنای ظنی است که در دلیل شرعی، تمام موضوع برای حکم قرار گرفته است؛ برای مثال، هر گاه شارع بگوید: ' اذا ظننت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک التصدق '، ظن به وجوب نماز جمعه، تمام موضوع برای حکم وجوب تصدق است، چه نماز جمعه در واقع واجب باشد چه نباشد.

منابع

  1. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 109
  2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 70
  3. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظن موضوعی

وابسته

ظن موضوعی جزء موضوع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظن موضوعی تمام موضوع به زیرصفحه ظن موضوعی تمام موضوع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 18
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 70
  • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 109
  • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 24
  • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 32
  • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 27