پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حکمت مفرد و جمع نور و ظلمات در قرآن ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 صفحه 12

معانی ظلمات در قرآن ، منابع:

وجوه قرآن صفحه 197

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره ظلمات در آخرت به سبب ظلم در دنیا ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 194

شرح ظلمات قیامت در حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره اجتناب از ستم ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 206