پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

فتوای مشهور : رأی مشهور فقها در مسئله فقهی

فتوای مشهور، عبارت است از رأی و نظر مشهور فقهای شیعه و یا اهل سنت در مسئله‌ای از مسائل فقهی، چه به صورته شهرت فتوایی باشد یا شهرت عملی.

نکته:

شهرت فتوایی و شهرت روایی از نظر متعلق شهرت تفاوت دارند، زیرا متعلق شهرت در یکی فتوا و در دیگری روایت است.

شهرت فتوایی و شهرت عملی از این نظر که متعلق هر دو فتوا است، اشتراک دارند؛ بنابراین، فتوای مشهور می‌تواند در قالب شهرت فتوایی و یا در قالب شهرت عملی بگنجد. تفاوت آن دو، در استناد و عدم استناد به روایت است، زیرا شهرت فتوایی به روایتی مستند نیست، اما شهرت عملی به روایت خاصی مستند است؛ به این معنا که فقیهان آن روایت را به عنوان علت فتوای خود ذکر کرده‌اند.

نیز ر.ک:شهرت عملی، شهرت فتوایی.

منابع

  1. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 274
  2. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 61
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

شهرت فتوایی ( اصول فقه )

منابع

  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 61
  • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 274