پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

شرایط اصول عملی : امور لازم در اجرای اصول عملی

شرایط اصول عملی، به شرایطی گفته می‌شود که با فقدان آنها اصول عملی جاری نخواهد شد؛ برای مثال، هرگاه مکلف بعد از جست‌و‌جوی از دلیل، قطع یا ظن معتبر به حکم یا موضوع دارای حکم پیدا نکند تکلیفش عمل کردن به یکی از اصول عملی است؛ بنابراین، جست‌و‌جو از دلیل و اماره و عدم دسترسی به آن، شرط عمومی برای عمل به همه اصول عملی است و افزون بر آن، هر یک از این اصول شرایط مخصوص به خود دارد که در مستندهای آنها آورده شده است.

نیز ر.ک:شرایط اصل احتیاط، شرایط اصل استصحاب، شرایط اصل برائت، شرایط اصل تخییر.

منابع

 1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (239-240)
 2. کفایة الاصول : صفحه (423-430)
 3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 6 : صفحه 376
 4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرایط اصول عملی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تحول اجتهاد، شرایط جریان اصول، شروط جریان اصول عملی

اخص

شرایط اصل احتیاط، شرایط اصل استصحاب، شرایط اصل برائت، شرایط اصل تخییر

وابسته

اصول عملی ( اصول فقه )، قاعده لاضرر ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط اصول عملی به زیرصفحه شرایط اصول عملی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 317، 439
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (239-240)، 243
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 611
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 395
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 411
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 357
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 506
 • کفایة الاصول : صفحه (423-430)
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 488
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 317
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 6 : صفحه 376
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 255