پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

سُوَر حَضَری : سوره‌های نازل شده هنگام حضور پیامبر (ص) در محل سکونت

سُوَر حَضَری سوره‌هایی هستند که در غیر سفر بر پیامبر (ص) نازل شده‌اند. به جز شش سوره‌ای که در سفر نازل شد، دیگر سوره‌ها یعنی 108 سوره قرآن هنگام حضور در شهر بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده‌اند.

نیز ر.ک:سُوَر سَفَری.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 73
  2. تاریخ قرآن : صفحه 617
  3. قرآن در اسلام : صفحه 169
  4. مباحث فی علوم القرآن : صفحه 172

اصطلاح‌نامه

اعم

سوره های قرآن

وابسته

حَضَری، سُوَر سَفَری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سُوَر حَضَری به زیرصفحه سُوَر حَضَری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 73
  • تاریخ قرآن : صفحه 617
  • قرآن در اسلام : صفحه 169
  • مباحث فی علوم القرآن : صفحه 172
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 617