پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زن نوحه خوان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نائحه

اعم

زن ( جنس )

وابسته

توبه زن نوحه خوان، کسب به نوحه، نوحه، نوحه زن

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 136، 138