پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نوحه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نیاحة، نَوْح

اعم

صوت انسانی

اخص

نوحه با آواز، نوحه در شب
به لحاظ باطل:
نوحه باطل، نوحه غیر باطل
به لحاظ نوحه شونده:
نوحه بر علما، نوحه بر معصوم ( ع )، نوحه بر میت
به لحاظ نوحه گر:
نوحه زن، نوحه عشاق

وابسته

اجرت نوحه، استماع نوحه، زن نوحه خوان، غَنا در نوحه، کسب به نوحه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نوحه به زیرصفحه نوحه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه (136-139)
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 49
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 54
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 750
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 168