پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رشا ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دادن رشوه، رشوه دادن ( فقه )، رشوه دهی ( فقه )

اعم

گناه کبیره ( فقه )

اخص

رشوه برای احقاق حق، رشوه برای امر حرام، رشوه برای امر مباح، رشوه برای امر مشترک، رشوه به اعمال، رشوه به اموال، رشوه به ظالم از سود، رشوه به کارمند دولت، رشوه در غیر قضاوت، رشوه در قضاوت

وابسته

ارتشا ( فقه )، رشوه ( فقه )، رشوه دهنده ( فقه )

منابع

 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 272
 • المکاسب (حاشیه کلانتر) جلد 2 : صفحه 391
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 219
 • ترمینولوژی حقوق جلد 27 : صفحه 335
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 35
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 145
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 131
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 12
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 101
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 149
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 239
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 5
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 158