پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"دادن رشوه"واژه زیر را بکار ببرید:

رشا ( فقه )