پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کلمات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذنب ( کلمات قرآن ) به زیرصفحه ذنب ( کلمات قرآن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 9 : صفحه 301