پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تعریف ذنب ( کلمات قرآن ) ، منابع:

اظهار الحق جلد 2 صفحه 589

دیدگاه صادقی تهرانی ، محمد ، 1307 - 1390. درباره ذنب ( کلمات قرآن ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 9 صفحه 301