پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقل ( دلیل )

وابسته

دلیل عقلی استقرایی، دلیل عقلی ظنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دلیل عقلی برهانی به زیرصفحه دلیل عقلی برهانی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 32، 33