عملکردها

دلالت ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

دلالت ( اصول فقه ) : ویژگی موجب انتقال ذهن از یک مفهوم به مفهوم دیگر

دلالت، در لغت به معنای راهنمایی، هدایت و راهبری، و در اصطلاح، به حالتی در یک شیء گفته می‌شود که سبب علم به شیء دیگر می‌گردد؛ شیء اول را ' دالّ ' و شیء دوم را ' مدلول ' می‌گویند، مانند: دلالت دود بر آتش و یا دلالت جای پا بر رونده.

منابع

 1. کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 1 : صفحه 482
 2. کتاب التعریفات : صفحه 26
 3. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 179
 4. اصطلاحات الاصول : صفحه 132
 5. محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 168
 6. تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 49
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

دلالت اطلاقی
به لحاظ دال:
دلالت غیر لفظی، دلالت لفظی ( اصول فقه )
به لحاظ منشأ:
دلالت ذاتی، دلالت وضعی ( اصول فقه )

وابسته

اقتضا، حقیقت دلالت، دالّ ( اصول فقه )، طرق دلالت، مباحث الفاظ، مدلول ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دلالت ( اصول فقه ) به زیرصفحه دلالت ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 31، 529
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 132
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 28
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 16، 356
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 182
 • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 111
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 339
 • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 112، 140
 • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 131
 • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 265
 • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 266
 • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 49
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 75
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 179
 • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 83، 91
 • کتاب التعریفات : صفحه 26
 • کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم جلد 1 : صفحه 482
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 102
 • محاضرات فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 168