پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دایره نصف النّهار: دایره‏ای فرضی.

دایره نصف النّهار دایره‏ای است فرضی که بر قطب شمال و قطب جنوب و سمت الرأس و سمت القدم می‏گذرد. این

________________________________________

580

عنوان به مناسبت در باب صلات به کار رفته است.

وقت نماز ظهر زوال خورشید است که با میل پیدا کردن آن از دایره نصف النهار از فوق الارض) بالای افق (به سمت غرب تحقق می‏یابد) ر زوال (. چنان که نیمه شب زمانی خواهد بود که خورشید از تحت الارض) پایین افق (به دایره نصف النهار برسد. 1

1. الحدائق الناضرة 109 /6؛ التنقیح) الصلاة (231 /1.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 579

اصطلاح‌نامه

اعم

دایره ( خط منحنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دایره نصف النهار به زیرصفحه دایره نصف النهار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 579