پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

وجه تسمیه دایره نصف النهار ، منابع:

شرح المواقف جلد 7 صفحه 104