پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «داور» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حَکَم

اعم

حاکم ( فقه )

اخص

داور بین المللی قرارداد خارجی، داور میان زوجین

وابسته

داوری ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه داور به زیرصفحه داور/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.