پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دانه

وابسته

بیع خوشه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 24 : صفحه (93-97(، 98، 101