پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دام: ابزار شکار و گرفتار کردن حیوانات/ جانور اهلی علف خوار) ر اهلی (.

دام به معنای نخست، عبارت است از وسیله‏ای همچون تور و مانند آن که برای گرفتار کردن و صید جانوران در جایی کار می‏گذارند. از آن در باب صید و ذباحه سخن گفته‏اند.

کسی که به قصد صید، دامی می‏افکند آنچه در دام افتد مالک می‏شود، هرچند پس از به دام افتادن فرار کند؛ از این رو، چنانچه کسی دیگر آن را صید کند مالک نمی‏شود؛ 1 لیکن اگر گستردن دام به قصد صید نباشد، بنابر تصریح برخی، صرف به دام افتادن موجب مالکیت نمی‏شود، مگر آنکه دام گستر آن را بگیرد. و اگر دیگری آن را بگیرد مالک آن می‏شود. 2

اگر کسی دام دیگری را غصب و با آن صید کند صید از آنِ غاصب است نه مالک دام، هرچند غاصب به جهت غصب مرتکب گناه شده است. البته اجرة المثل استفاده از دام بر عهده غاصب است که به مالک می‏پردازد3) ر اجرة المثل (.

) ر آلات صید (

1. جواهر الکلام 204. 2 204 - 202 /36؛ کلمة التقوی 3 299 /6. کلمة التقوی 299 /6.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 575

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دام ( آلت صید )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تور، شبکه، فخ ( دام )

اعم

آلات صید

وابسته

ماهی مرده در تور

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 202
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 659
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 575