پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فخ ( دام )"واژه زیر را بکار ببرید:

دام ( آلت صید )