پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دار آویختن محارب میت : به دار آویختن محاربی که قبل از اجرای حکم است

به اعتقاد فقهای شیعه (1) و سنّی [۱] در صورتی که محارب قبل از اجرای حدّ صلب، بمیرد به دار آویخته نمی‏شود؛ دلیل حکم این است که موضوع [۲] و محل عقوبت [۳] ، بنا بر فرض مذکور منتفی شده است؛ بله اگر حاکم شرع مصلحتی را در اشهار محارب، مشاهده نماید، طبق رأی و نظر خود در این باره عمل می‏نماید [۴] . و این حکم - عدم به دار آویختن محارب میت - حتی بنابر قول به 'ترتیب' نیز مورد اجرا است، زیرا مقصود از صلب بعد از قتل، اعلان و اعتبار است - یعنی مردم بفهمند و عبرت بگیرند - و این هدف در صورت مرگ محارب قبل از 'صلب' محقق نمی‏شود.

پانوشت

 1. جلد 10 : صفحه 304
 2. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 13
 3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 592
 4. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 13

منابع

 1. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 52
 2. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 510
 3. قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 570
 4. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 545
 5. مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 130
 6. جلد 10 : صفحه 302

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام میت، دار آویختن محارب ( فقه )

وابسته

دار آویختن محارب زنده، دار آویختن محارب مقتول، میت محارب

منابع

 • جلد 10 : صفحه 302، 304
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 52
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 302
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 545
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 592
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40 : صفحه 127
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 570
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 510
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 28 : صفحه 130
 • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 13، 130