پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دار آویختن محارب زنده : به دار آویختن محارب در حال زنده بودن او

مقصود، به دار آویختن محارب در حال زنده بودن اوست که لازمه قول به 'تخییر' است. زیرا بر اساس قول به'ترتیب'، در صورتی که حکم محارب، 'صلب' - به دار آویختن - باشد، ابتدا باید کشته شده و سپس به دار آویخته شود. امّا بر اساس قول به 'تخییر' امام مختار است از میان عقوبت‏های چهار گانه ذکر شده در قرآن، هر کدام را که خواست بر محارب اجرا نماید، بنابر این اگر'صلب' را اختیار نماید، به صورت طبیعی باید زنده به دار آویخته شود. (1)

ر. ک: صلب محارب.

پانوشت

منابع

 1. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 52
 2. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 510
 3. قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 570
 4. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 545

اصطلاح‌نامه

اعم

دار آویختن محارب ( فقه )

وابسته

حد تخییری محارب، دار آویختن محارب مقتول، دار آویختن محارب میت، محارب زنده

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48، 52
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 545
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 526
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 169
 • جواهرالفقه : صفحه 130
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 589، 593
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 212
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 371، 432
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 240
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه 122
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 182
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 812
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 429
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 569، 570
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 510
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 588
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16