پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دار آویختن محارب مقتول : به دار آویختن محارب بعد از کشتن او

طبق نظر قائلان به 'ترتیب' محارب را باید پس از کشتن به دار آویخت که چند صورت دارد:

1 - صلب محارب بعد از قطع دست و پا و کشتن آن؛ این حکم در صورتی است که محارب، مرتکب قتل شده و اموال مردم را هم دزدیده باشد. مشهور فقهایی که قائل به 'ترتیب'‌اند، متعرض این مطلب شده‏اند. [۱]

2 - صلب محارب، بعد از قصاص و کشتن او؛ ابن حمزه در 'وسیله' متعرض این مسئله شده و معتقد است اگر محاربه کننده مرتکب جرح و قتل شده باشد ابتدا باید قصاص شده و سپس کشته شود و بعد از آن به دار آویخته شود. [۲]

3 - صلب محارب بعد از کشتن او؛ این صورت را نیز ابن حمزه مطرح کرده و می‏نویسد: در صورتی که محارب به قصد گرفتن مال، نه کشتن، کسی را به قتل برساند، ابتدا باید کشته و سپس به دار آویخته شود. [۳]

نیز ر.ک: صلب محارب.

پانوشت

 1. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16
 2. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 164
 3. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 164

منابع

 1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 589

اصطلاح‌نامه

اعم

دار آویختن محارب ( فقه )

وابسته

دار آویختن محارب زنده، دار آویختن محارب میت

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 48
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 169
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 589
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 212
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 191، 371، 432
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 164
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 182
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 812
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 569
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 588
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 16