پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دار آویختن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صَلب

اعم

مجازات ( فقه )

اخص

دار آویختن محارب ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دار آویختن به زیرصفحه دار آویختن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2356[۱]