پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دیدگاه اسماعیلیه درباره دار آویختن حضرت عیسى علیه السلام ، منابع:

اربع کتب اسماعلیة صفحه 129