پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق داروی خواب آور و مسکر ، منابع:

القواعد و الفوائد جلد 2 صفحه 73