پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

خواستگاری

خواستگاری: درخواست ازدواج.

از آن در باب حج و نکاح سخن رفته است.

خواستگاری از زنی که برای خواستگار مانعی از ازدواج) ر ازدواج (با وی وجود ندارد مستحب است. 1 خواستگاری از زن شوهر دار و نیز زنی که بر خواستگار حرام ابدی است - مانند زنی که نُه بار او را طلاق داده یا با لعان) ر لعان (از هم جدا شده‏اند - همچنین زنی که در ایام عدّه طلاق رجعی) ر طلاق رجعی (به سر می‏برد، حرام است.

از زنی که ایام عدّه طلاق باین) ر طلاق باین (یا عدّه وفات را می‏گذراند، خواستگاری تعریض گونه) ر تعریض (

جایز، ولی با کلام صریح، حرام است، مگر برای شوهر در عدّه طلاق باین به شرط عدم وجود مانع، همچون سه طلاقه بودن زن.

مردی که همسرش را سه بار طلاق داده است نمی‏تواند در زمان عدّه) ر عدّه (و نیز پس از عدّه - جز بعد از ازدواج با مُحَلِّل و طلاق از وی) ر تحلیل (- تصریح به خواستگاری او کند؛ هرچند برای دیگران پس از سپری شدن عدّه، تصریح به آن جایز است. 2

خواستگاری از زنی که از سوی دیگری خواستگاری شده و پاسخ مثبت داده است، به قولی حرام و به قولی دیگر مکروه است. 3

خواستگاری در حال احرام) ر احرام (مکروه است، هرچند برای دیگری باشد. 4

آیا اجابت خواستگار واجب است؟ برخی گفته‏اند اگر مؤمنِ متمکّن از تأمین نفقه) ر نفقه (از زنی خواستگاری کند، اجابت درخواست او واجب است و اگر ولیّ دختر از آن امتناع ورزد مرتکب گناه شده است. 5

برخی فقها قبل از خواستگاری، برای خواستگار و نیز پیش از جواب، برای ولیّ زن قائل به استحباب خطبه شده‏اند. در خطبه، حمد خداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللَّه علیهم کفایت می‏کند. 6

1. جواهر الکلام 2 120 /30. قواعد الاحکام 7 /3؛ جواهر الکلام 120 - 119 /30؛ کتاب النکاح) شیخ انصاری (/ 3 463 - 462. المبسوط 219 - 218 /4؛ جواهر الکلام 124 /30؛ کتاب النکاح) شیخ انصاری (/ 4 463. جواهر الکلام 41 - 40 /29. 6 110 - 109 /30. 5 317 - 316 /18.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 515

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خواستگاری ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خِطبه

اعم

طلب ( درخواست )

اخص

تعریض به نکاح رجعی، تعریض به نکاح شوهر دار، تعریض به نکاح مطلقه سوم، خواستگاری خواستگاری شده، خواستگاری در احرام، خواستگاری مزوجه، خواستگاری مطلقه

وابسته

اجابت خواستگاری مؤمن، اجرت خواستگاری، خطبه خواستگاری، خواستگار، دعای بعد از نماز خواستگاری، طلب خیر در خواستگاری، عدم قصد لذت خواستگار، نامزدی ( فقه )، نکاح ( عقد )، نکاح مستحب، نماز برای انتخاب همسر، نماز هنگام خواستگاری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خواستگاری ( فقه ) به زیرصفحه خواستگاری ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==articleview.html?ArticleID=86362

  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 17 : صفحه 21
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 190
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 255
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 30 : صفحه 120
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 471، 515
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 175
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 30
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 9