پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اسباب تهمت شاهد، تکدّی

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 443
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 153
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 81
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 341، 427
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 130
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 402
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 199