پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تنجیس قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تنجیس مصحف

اعم

تنجیس

اخص

تنجیس قرآن خود، تنجیس قرآن غیر، تنجیس قرآن وقفی

وابسته

تنجیس غلاف قرآن، ضمان تنجیس قرآن، طهارت قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تنجیس قرآن به زیرصفحه تنجیس قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 190
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 120
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 98
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 124