پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات

اخص

تنجیس تربت، تنجیس قبور
به لحاظ معابد:
تنجیس آلات مسجد، تنجیس فضای مسجد، تنجیس کلیسا، تنجیس کنیسه، تنجیس مسجد
به لحاظ مقدسات:
تنجیس غلاف قرآن، تنجیس قرآن، تنجیس مشاهد مشرّفه

وابسته

تنجس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تنجیس به زیرصفحه تنجیس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 14 : صفحه 49
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 120
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 98
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 124
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 480