عملکردها

تعبد عقلی به قیاس

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعبد به امارات غیر علمی

وابسته

تعبد شرعی به قیاس، قیاس ( اصول )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعبد عقلی به قیاس به زیرصفحه تعبد عقلی به قیاس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 272، 287، 289