عملکردها

تعارض قول صحابی با قول تابعی

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله اجتهادی

وابسته

قول تابعی، مذهب صحابی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعارض قول صحابی با قول تابعی به زیرصفحه تعارض قول صحابی با قول تابعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 114