عملکردها

قول تابعی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قول تابعی : رأی اجتهادی منقول از هر یک از تابعین

' قول تابعی ' به مجموع آرای اجتهادی و فتاوای فقهی نقل شده از یک نفر از تابعین گفته می‌شود؛ به بیان دیگر، فتوا، حکم، عمل و رأیی را که یکی از تابعان در مسئله‌ای که نص و اجماعی درباره آن وجود ندارد ابراز کرده و نقل شده است، ' قول تابعی ' می‌گویند.

بر خلاف قول صحابی ـ که برخی با شرایطی آن را حجت دانسته‌اند ـ کسی به حجیت قول تابعی اعتقاد ندارد.

نکته:

تابعی به کسی گفته می‌شود که پیامبر (ص) را درک نکرده، ولی یکی از اصحاب آن حضرت را درک کرده است.

منابع

  1. اصول السرخسی جلد 2 : صفحه (110-111)
  2. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 131
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

تعارض قول تابعی با قیاس، تعارض قول صحابی با قول تابعی، مذهب صحابی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قول تابعی به زیرصفحه قول تابعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه (110-111)، (111-110)، 114، 115
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 1 : صفحه 131
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 165