عملکردها

تعارض عرف و قیاس

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تعارض عرف و قیاس : تنافی معنای عرفی با مدلول قیاس

تعارض عرف و قیاس، به معنای تنافی میان عرف و قیاس است.

علمای اهل سنت در تعارض عرف و قیاس، عرف را بر قیاس، مقدم دانسته و در توجیه این عمل گفته‌اند: پیروی از قیاس در صورتی که با عرف جاری مخالف باشد، باعث عسر و حرج شده و به مصلحت مردم نمی‌باشد، از این رو، باید عرف را بر قیاس مقدم داشت تا چنین محذوری پیش نیاید.

منابع

  1. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 400
  2. اصول الفقه : صفحه 255
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تعارض ادله

وابسته

عرف ( اصول فقه )، قیاس ( اصول )

منابع

  • اصول الفقه : صفحه 255
  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 400